KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

1) GİRİŞ:

 

1.1. İyikafa Dijital İletişim, kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunun çizdiği sınırlar çerçevesinde korur ve kanun kapsamında gerekli önlemleri alır. İşbu metin, veri sorumlusu firmamızın aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla kaleme alınmıştır.

 

2) KİŞİSEL VERİ NEDİR, VERİ SORUMLUSU KİMDİR? HANGİ KİŞİSEL VERİLER TOPLANABİLİR?

 

2.1. KVKK m. 5/2-c uyarınca, akdedilecek mesafeli satış sözleşmesinin kurulması ve ifası bakımından kişisel verilerin işlenmesi zorunlu olduğundan markamız kişisel verilerinizi toplayabilir.

 

2.2. Kişisel verilerin işlenmesi kavramı, işlenecek verilerin tamamen veya kısmen bir veri kayıt sistemi vasıtasıyla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, yok edilmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

 

2.3. Kişisel veri, belirli yahut belirlenebilir gerçek bir kişiye ait her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu veriler kişilerin adı, soyadı, adresi gibi temel bilgiler olabileceği gibi internete erişimde bulunduğu IP numarası gibi teknik bilgiler de olabilir. Ancak, kişilerin siyasi görüşü, etnik kökeni, felsefi görüşü, dini inancı, biyometrik ve genetik verileri, cinsel yönelimleri, adli sicil kaydı gibi özel nitelikli verileri firma tarafından toplanmaz, işlenmez, depo edilmez.

 

2.4. Kişisel verileriniz bu aydınlatma metninde yer alan sınır ve amaçlarla, İyikafa Dijital İletişim firmasının veri kayıt sisteminde veri işleyen sıfatıyla tutulur.

 

3) VERİLERİN İŞLENME AMACI NEDİR?

 

3.1. Firma, kişisel verilerinizi sözleşmenin kurulması ve yerine getirilmesi amacıyla toplamaktadır. KVKK m. 5 uyarınca bu bağlamda verilerin toplanması bakımından açık rıza aranmaz.

 

3.2. Firmamız KVKK kapsamında aşağıdaki ilkelere uygun olarak verileri işleyecektir.

 

- Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

- Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

- Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

- İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

-İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

 

3.3. Müşterilerin üyelik sözleşmesini kabul etmesi halinde, sözleşmenin kurulması dışındaki verilerin toplanmasına da açık rıza göstermiş sayılır. Ancak bu halde de özel nitelikli kişisel veriler firma tarafından işlenemez.

 

3.4. Kişisel verileriniz, sipariş formunu doldurmakla, üyelik sözleşmesine taraf olmakla ve tarayıcı çerezleri ile elde edilebilmektedir. Kişisel verileriniz temel hak ve özgürlüklerinize aykırı olmamak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanuna uygun olarak, hukuka uygun ve meşru amaçlar çerçevesinde işlenebilecektir.

 

3.5. Üyelik sözleşmesine taraf olunması halinde, toplanan veriler üyenin açık rızasının varlığı halinde firmanın istatistiksel veriler oluşturması, pazar araştırmalarında kullanma ve pazarlama yapmak amacıyla kullanılabilir. Ancak bu durumlarda da, kişisel veriler gizli tutulur, anonim hale getirilmez, bu aydınlatma metninin dışına çıkılarak üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

 

3.6. Kişisel verileriniz; avukatlar, denetçiler, danışmanlık hizmeti alınan üçüncü kişiler ve ifa yardımcılarına iş sürecini hukuka uygun şekilde yürütmek veya idari yaptırım yahut yargı sürecinde savunma hakkının kullanılması bakımından; kişisel verileri işlenen kişilerin yetki verilmiş vekiline yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi bakımından; talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, ilgili amaçları dahilinde KVKK m.8-9 uyarınca aktarılabilir.

 

3.7. Toplanan kişisel verileriniz; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilecektir. Firmamız, bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere ve sair yasal mevzuata uygun hareket edecektir.

 

4) KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI NELERDİR?

 

4.1. Kişisel verileri işlenen kişiler, KVKK m. 11 uyarınca şu haklara sahiptir:

 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

4.2. Bu haklar kapsamında, taleplerinizi, e-posta yolu ile, firma adresine iadeli taahhütlü mektup aracılığı ile yahut noter kanalı ile firmaya iletebilirsiniz.

 

4.3. Talepleriniz yasanın ilgili hükümleri doğrultusunda yerine getirilecektir. Ancak bu durum ancak talep edilen verilerin talep eden kişiye ait olduğunun tespiti halinde mümkün olabilecektir. Bunun amacı, kişisel verilerinizin kötü niyetli üçüncü kişilerin eline geçmesini engellemektir.

 

5) TARAYICI ÇEREZLERİ:

 

5.1. Teknik iletişim dosyaları (cookie-çerez) ana bellekte saklanmak üzere internet sitesi kullanıcısının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar internetin kullanımını kolaylaştırmaktadır. Tarayıcı çerezleri, internet sitemizin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığını anlamak ve istatistiki veri tabanı oluşturmaya yarar. Bu veri tabanı, reklam ve içerik üretmemiz konusunda yardımcı olur.

 

5.2. Tarayıcı çerezleri, internet sitemizi ziyaret eden kişilerin hiçbir koşulda kimliğinin tanımlanabileceği veriler oluşturmaz. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları ana bellekten yahut e-postanızdan veri veya başkaca bir kişisel verinize ulaşmak amacı taşımamaktadır.

 

5.3. Tarayıcı çerezlerinin kullanımına ilişkin tercihlerinizi, tarayıcı çerezlerini engellemek yahut silmek maksadı ile değiştirebilirsiniz.

 

6) DİĞER KOŞULLAR:

 

6.1. Firmamız, yasa ve bu aydınlatma metni çerçevesinde üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmekle mükelleftir.

 

6.2. Bu aydınlatma metninin tüm hakları İyikafa Dijital İletişim markasına aittir. Tamamen yahut kısmen kopyalanamaz.

 

6.3. Aydınlatma metni kapsamında detaylı bilgi almak, soru ve önerilerinizi iletmek için firmamıza e-posta gönderebilirsiniz.

 

 

Firma Unvanı: İyikafa Dijital İletişim Tasarım Reklam Ltd. Şti.

 

Adres: Caferağa Mh. Hasırcıbaşı Cd. No: 72/A Kadıköy/İstanbul

 

e-posta: [email protected]

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR